Eriävä mielipide monikulttuurisuudesta

Viime keskiviikkona käsittelimme lautakunnassa lausuntoa Espoon monikulttuurisuusohjelmaan. Näin lausuntoluonnoksessa merkittäviä korjaustarpeita ja tein asiaa koskevat korjausesitykset kokouksessa. Lupaavan alun jälkeen lausunnonkäsittely kehittyi huonompaan suuntaan. Luonnoksesta poistettiin ensimmäinen kappale ja toinen, sähköistä asiointia koskeva korjaukseni hyväksyttiin yksimielisesti.  Loput menivät läpi yhdysviivakorjausta lukuunottamatta esityksen mukaisina tai jotenkin muuten korjattuina. 

Sain asialleni henkistä tukea niin kokoomuksen kuin sitoutumattomien suunnalta, mutta varsinaisessa päätöksentekovaiheessa puheenjohtaja saattoi todeta “Teemun ehdotus raukeaa kannatuksen puutteeseen.” Asioista kyllä keskusteltiin enkä koe tulleeni huonosti kohdelluksi. Poliittinen kannatus ei vain riittänyt. Lautakunnan hyväksymä lausunto on muutamista ansioistaan huolimatta kokonaisuudessaan sellainen, että minun oli ilmoitettava lopuksi jättäväni päätökseen eriävän mielipiteeni.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 10/6 2009
Esityslistan asia nro 15

Eriävä mielipide

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta otti kokouksessaan 10.6.2009 kantaa Espoon monikulttuurisuusohjelman luonnokseen. En voi kaikilta osin yhtyä syntyneeseen lausuntoon ja pyydän, että eriävä mielipiteeni merkitään pöytäkirjan liitteeksi.

Monikultturismi on kommunismin kaltainen kaukaisuudessa paljon hyvää lupaava, mutta sukupolvien ajan valtavia yhteiskunnallisia ja inhimillisiä uhrauksia vaativa poliittinen ideologia. Se sulkee silmänsä tosiasioilta, maksaa kohtuuttomasti ja uskonnonomaisesti pakottaa hyväksymään merkittäviä muutoksia ilman perusteluita. Monikultturismi synnyttää yhteiskuntaan sosiaalisia jännitteitä, jotka saattavat laueta arvaamattomalla tavalla.

Monikulttuurisuus ei ole kulttuuridiversiteetin synonyymi, vaan aggressiivista ja pakottavaa; ylhäältä johdettua ja voimalla ujutettua. Sellaisissa länsimaissa, joissa monikulttuurisuutta on julkishallinnon johdolla pystytetty, ovat kantaväestön perusoikeudet mielipiteenvapaudesta ja tasavertaisesta kohtelusta joutuneet monesti väistymään. Monikulttuurisuus on ollut usein pelolla ja visioilla läpi ajettua hosumista, jonka kärsijöitä ovat paitsi kantaväestö, mutta myös maahanmuuttajat. Väärä politiikka maahanmuuttajien kotouttamisessa on johtanut konflikteihin, eikä mikään osoita tämän kehityssuunnan muuttuvan niin kauan kun kotouttamisen ohjenuorana on monikulttuurisuus.

Julkishallinnon on oltava omiin perinteisiinsä nojaava arvoneutraali toimija, eikä yhden ideologian bulvaani. Siksi katson, että kaikki julkihallinnon pyrkimykset lisätä tai edistää monikulttuurisuutta ovat vääryyttä ja edesvastuuttomuutta tulevaisuutta kohtaan, enkä voi yhtyä sen suuntaisiin lausuntoihin.

Parasta maahanmuuttajien kotouttamista on edellyttää heiltä samaa kuin kantaväestöltäkin ilman kollektiivista erilaisuutta korostavaa erityiskohtelua. Olemassa olevan yhteiskunnan vaatimusten täyttäminen yhdistää tulijoita kantaväestöön.

Kaupunginhallitus ei siis saanut yksimielistä lausuntoa. Sen sijaan muilta lautakunnilta sellainen on näyttänyt tulevan, joten voi olla, että kaupunginhallitus ei juurikaan tee muutoksia monikulttuuriosuusohjelmaan. Jonain päivänä se esitellään valtuustolle ja silloin pitää toivoa, että piilevä kannatus konkretisoituisi silloin.

Posted in Blogi and tagged , , .

Espoolainen kaupunginvaltuutettu. Tavoitteeni on kansallisesti solidaarinen, kansanvaltainen, vapaa ja vahva kansalaisyhteiskunta: suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa.